Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Zasady postępowania na wypadek pożaru

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji.

Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku, obiektu lub terenu jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji.Pod pojęciem „odpowiednie warunki ewakuacji” należy rozumieć zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno -organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, gwarantujące możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

  • Zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych.
  • Zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych.
  • Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.
  • Zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.
  • Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi.
  • Zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

W sytuacji nadzwyczajnych, kiedy istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego może zaistnieć konieczność ewakuacji ludzi i mienia z całości lub części sklepu. Do sytuacji, w której zachodzi konieczność ewakuacji ludzi i mienia zaliczyć należy:

  • Pożar budynku sklepu.
  • Prawdopodobieństwo znajdowania się na terenie obiektu ładunku wybuchowego.
  • Poważne uszkodzenie konstrukcji budynku lub instalacji wewnętrznych.
  • Inne miejscowe lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Zabezpieczenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy

Zabezpieczenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy

Zalety poszczególnych środków gaśniczych, ich zakres zastosowania, ewentualne

Next
Instrukcja zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych

Instrukcja zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych

Zasady organizacyjne zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych

You May Also Like