Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą powodować straty, a w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w miejscu pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to ważny mechanizm służący bezpieczeństwu. Co to znaczy, że dokonano oceny ryzyka zawodowego?

  • rozpoznano zagrożenia występujące na stanowiskach pracy;
  • przygotowano ocenę jakie mogą być konsekwencje związanych z nimi niebezpiecznych zdarzeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
  • oceniono prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń.

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

  • utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników;
  • przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.