Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy są to podstawowe czynniki które decydują o pomyślnym rozwoju każdej działalności gospodarczej.

We współczesnych czasach, wraz ze wzrostem techniki, nauki, zwiększenia bezpieczeństwa produkcji, wprowadzonego obowiązku szkolenia i doszkalania pracowników, nadal często spotykamy się z problemem wypadków przy pracy prowadzących do niepełnosprawności lub śmierci człowieka. Istota tego problemu tkwi przede wszystkim w lekceważącym stosunku pracownika do własnego bezpieczeństwa. Podczas wykonywanej pracy istnieje wielka potrzeba prawidłowej organizacji pracy, a to możemy uzyskać mając dobry nadzór służb bezpieczeństwa. Kształtowaniem świadomego działania człowieka w procesie pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny zajmować się wszystkie służby, cały nadzór, jak i sam pracownik. Jednak aby tak było, wszyscy powinni mieć dostęp do wiedzy.

Duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników ma stała kontrola zagrożeń, które nieusunięte w porę, aktywizują się i doprowadzają do wypadku przy pracy. Bardzo dużą rolę w bezpieczeństwie odgrywa samoświadomość pracowników.

Przestrzegając wszystkie zasady prawne i moralne z zakresu bezpieczeństwa i higieny, chronimy tym samym zdrowie i życie swoje i innych pracowników. Pracownicy dobrze przeszkoleni i wyposażeni są najdroższym zasobem zakładu.

Najważniejsze aspekty

 1. Należy zapewnić, aby wszyscy pracownicy odbyli obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i obsługi urządzeń lub narzędzi wykorzystywanych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.
 2. Pracownicy obsługujący urządzenia muszą posiadać wymagane uprawnienia potwierdzone aktualnymi świadectwami.
 3. Wszystkim pracownikom należy zagwarantować właściwe warunki pracy, odzież roboczą i środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami BHP.
 4. Składowania towarów powinno odbywać się z zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników i klientów.
 5. Trzeba zagwarantować i formalnie potwierdzić znajomość personelu wszystkich wymaganych instrukcji:
  • Instrukcji BHP
  • Instrukcji Przeciwpożarowej
  • Instrukcji na wypadek awarii technicznych i innych zagrożeń
  • Instrukcji Dokumentacji Techniczno-ruchowej i obsługi urządzeń.
 6. Zgodnie z przepisami zabezpieczenia zagwarantować przechowywanie środków, substancji i odpadów niebezpiecznych.
 7. Wyszkolić personel w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzić nadzór nad wyposażeniem apteczek, kompletnością i datami ważności środków medycznych.
 8. Zaznajomić personel z przepisami obowiązującymi w czasie ewakuacji przeciwpożarowej.
 9. Zapewnić terminowość przeglądów wszystkich składników infrastruktury technicznej obiektu oraz jego wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instrukcjami DTR urządzeń oraz innymi instrukcjami technicznymi.