Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062, z późn. zm.) na podmiotach gospodarki narodowej ciąży obowiązek przekazania w terminie do dnia 15.02.2022 sprawozdania Z-10 za rok 2021.

Obowiązek przekazywania informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.) a dane uzyskane w drodze badania chronione są tajemnicą statystyczną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział w wyżej wymienionym badaniu ma charakter obowiązkowy. Zbierane na formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Złożenie sprawozdania można dokonać za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa

Dane ogólne

Dane ogólne na karcie sprawozdania o warunkach pracy Z-10

Dział 1.

Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy,  na których zostały przekroczone obowiązujące normy (na podstawie przeprowadzonych aktualnych badań i pomiarów).

Dział 2.

Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia (stan w dniu 31 XII)

Dział 3.

Działania profilaktyczne w danym roku sprawozdawczym – ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Formularz Z-10

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzenia sprawozdania, można kontaktować się za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego lub telefonicznie z Urzędem Statystycznym w Gdańsku (adresy e-mail oraz numery telefonów do kontaktu w sprawach związanych z poszczególnymi sprawozdaniami dostępne są na stronie: http://form.stat.gov.pl/formularze/kontakt.htm ).

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Kto może zostać pracownikiem służby bhp?

Kto może zostać pracownikiem służby bhp?

Zgodnie z § 4 ustawy 2 (1), pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające

Next
Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest

You May Also Like