Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Lp.Temat szkoleniaLiczba
godzin*)
1Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
–  elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
–  elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
–  przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy
b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii;
c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania
2
2Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.0,5
3Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.0,5
4Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.4
5Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.1
Razem:minimum
8
*) W godzinach lekcyjnych trwajàcych 45 minut

Podstawa prawna