Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  1. Cel szkolenia
  2. Uczestnicy szkolenia
  3. Sposób organizacji szkolenia
  4. Ramowy program szkolenia
  5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • Postępowania w zakresie wypadku w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu — na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

Ramowy program szkolenia

Lp.Temat szkoleniaLiczba
godzin*)
1Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą1
2Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy3
3Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
2
4Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków
przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
2
Razem:minimum
8

Zaświadczenie

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)