Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Organy nadzoru

Nadzór nad przestrzeganiem warunków pracy sprawują specjalnie do tego powołane instrukcje. Są to instytucje wyznaczone przez państwo, a ich działalność określają i regulują odrębne ustawy.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Siedziba PIP znajduje się przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie.

https://www.pip.gov.pl/


Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia.

https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny


Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

https://www.udt.gov.pl/


Państwowa Straż Pożarna

Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

https://www.gov.pl/web/kgpsp