Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Urząd Dozoru Technicznego

Dozór techniczny zapewnia bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych który jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego.

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

UDT

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

https://www.udt.gov.pl/

Podstawowe zadania


  • badanie urządzeń technicznych  podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji;
  • dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
  • dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nie objętych dyrektywami UE;
  • uprawnianie zakładów w zakresie: wytwarzania urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
  • prowadzenie szkoleń mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych
  • poświadczanie kwalifikacji osób: obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
  • poświadczanie kwalifikacji osób wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;

Podstawa prawna