Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Urząd Dozoru Technicznego

Dozór techniczny zapewnia bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych który jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego.

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

UDT

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

https://www.udt.gov.pl/

Podstawowe zadania


 • badanie urządzeń technicznych  podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji;
 • dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
 • dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nie objętych dyrektywami UE;
 • uprawnianie zakładów w zakresie: wytwarzania urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
 • prowadzenie szkoleń mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych
 • poświadczanie kwalifikacji osób: obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
 • poświadczanie kwalifikacji osób wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
 • Zarządzenie Nr 12 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 kwietnia o 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego. 
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.