Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Księga rewizyjna urządzenia

Księga rewizyjna wózka widłowego, czym jest? Czy muszę ją mieć?
Księga rewizyjna urządzenia

Wózki widłowe podlegają pełnej formie dozoru technicznego1. Oznacza to konieczność przeprowadzania okresowych kontroli przez właściwą jednostkę podległą UDT. W związku z przepisami dot. dozoru technicznego2, wykonywanie kontroli przez jednostki dozoru nie zwalnia jednak eksploatującego z odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń. W praktyce, oprócz codziennego dbania o sprzęt, istnieje więc też prawny obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji eksploatacyjno-serwisowej.

Księga rewizyjna UDT

Każde urządzenie poddane badaniom technicznym UDT przed rozpoczęciem pracy, otrzymuje w momencie zakończenia procesu rejestracyjnego unikalną księgę rewizyjną. W dużym uproszczeniu można by ją nazwać “dowodem rejestracyjnym wózka widłowego”. Użytkowanie maszyny bez takiego dokumentu i aktualnych, corocznych badań technicznych naraża nas w razie kontroli na poważne konsekwencje prawne oraz finansowe. Każdy przedsiębiorca używający wózka widłowego powinien zadbać o proces rejestracyjny i uzyskanie tego dokumentu. Informacje zawarte w księdze rewizyjnej to między innymi:

  • Dokumentację techniczną,
  • instrukcję obsługi,
  • protokoły z badań okresowych wózka,
  • decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
  • dziennik konserwacji wózka,
  • deklarację zgodności,
  • informacje o wózku – numer ewidencyjny wózka,
  • informacje o użytkowniku wózka.

Jak “wyrobić” księgę rewizyjną?

Zdobycie dokumentu jest równoznaczne z otrzymanie zezwolenia na eksploatację. W celu uzyskania takiej permisji musimy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego(wzory formularzy są dostępne na https://www.udt.gov.pl/formularze). Ogromny wpływ na pozytywne rozpatrzenie ma przedstawienie kompletnej dokumentacji. W jej zakres wchodzą: instrukcja obsługi i specyfikacja techniczna producenta, schematy układów hydraulicznego i elektrycznego, certyfikat pochodzenia oraz dokumenty rejestracji (w przypadku urządzenia nowego) lub kopia dokumentacji rejestracyjnej wcześniejszego właściciela (w przypadku wózka używanego).

Inne niezbędne dokumenty

Oprócz księgi rewizyjnej każdy wózek widłowy musi posiadać także dziennik konserwacji o którym można dowiedzieć się więcej tutaj) Zgodnie z przepisami BHP3 dobrą praktyką jest także sporządzanie codziennych raportów technicznych wózka widłowego. Pozwalają one na ciągły nadzór i wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzenia bez konieczności codziennego kontrolowania maszyny przez wykwalifikowanego w zakresie konserwacji pracownika. Zapisane w raporcie uwagi techniczne mogą być też wskazówką do przeprowadzenia napraw przed wystąpieniem właściwej awarii.

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (załącznik nr 1, poz. 36),
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (art. 2, pkt. 3),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (§ 5).
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Okresowy przegląd regałów

Okresowy przegląd regałów

Czy regularnie przeprowadzasz bieżące przeglądy systemów regałowych?

Next
Dziennik konserwacji wózka widłowego

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Obowiązkowa dokumentacja - jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

You May Also Like