Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Instrukcja zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych

Zasady organizacyjne zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć przede wszystkim wszelkie prace remontowo – budowlane prowadzone z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie np.: spawanie, cięcie gazowe lub elektryczne, lutowanie, podgrzewanie instalacji, urządzeń, zaworów, podgrzewanie lepiku, smoły, używanie materiałów pirotechnicznych, oraz wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe np.: lakierowanie, malowanie, klejenie.Zasady organizacyjne zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych.

 • Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymogów z zakresu-ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed ich wykonywaniem, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.
 • Wymagania o których mowa powyżej określane są w pisemnym zezwoleniu zarządzającego obiektem, wystawianym każdorazowo przed rozpoczęciem prac kierownikowi grupy remontowej.
 • Przystąpienie do prac pożarowo niebezpiecznych może nastąpić dopiero po spełnieniu wymogów określonych w protokóle.
 • Po zakończeniu prac, całość dokumentacji przechowuje zarządzający obiektem.

Wytyczne zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych polegają na:

 • Oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace remontowe z wszystkich materiałów i zanieczyszczeń.
 • Odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac, wszelkich materiałów palnych.
 • Zabezpieczeniu przed działaniem odprysków spawalniczych materiałów, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe przez osłonięcie ich arkuszami blachy, płytami gipsowymi.
 • Uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych (głównie wentylacyjnych) znajdujących się w pobliżu.
 • Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych i teletechnicznych.
 • Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi instalacji gazowych, o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi.
 • Sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych robót nie prowadzono tego dnia prac malarskich, lakierniczych, z wykorzystaniem cieczy łatwo zapalnych, a w razie potrzeby przewietrzeniu pomieszczenia (urządzenia, instalacji).
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Zasady postępowania na wypadek pożaru

Zasady postępowania na wypadek pożaru

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być

Next
Zagrożenia pożarowe przy cięciu drewna

Zagrożenia pożarowe przy cięciu drewna

Warunki bezpieczeństwa pożarowego przy obsłudze pilarek do cięcia drewna

You May Also Like