Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ochrona PPOŻ

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

 1. Jnstrukcja zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych
 2. Zasady postępowania na wypadek pożaru
 3. Szkolenie przeciwpożarowe

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochroną przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 • Przestrzegać  przeciwpożarowych  wymagań  techniczno  –  budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
 • Wyposażyć   budynek,   obiekt   lub   teren   w   wymagane   urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 • Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie.
 • Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
 • Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
 • Ustalić  sposoby  postępowania  na wypadek  powstania  pożaru,  klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wymagania dotyczące stanu bezpieczeństwa pożarowego i warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu określa się w stosownych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązek opracowania przez zakłady pracy, firmy, instytucje, takiego dokumentu wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Uwzględniając w całości tematykę określoną w w/w rozporządzeniu, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obejmuje:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych.
 • Charakterystykę zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym tych instalacji i urządzeń.
 • Ocenę występujących zagrożeń.
 • Ustalenia organizacyjne w zakresie zapobiegania pożarom.
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 • Organizację,   warunki   ewakuacji,   sposoby  praktycznego   przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych.
 • Zasady postępowania na wypadek pożaru, a   wyposażenie w sprzęt i środki gaśnicze.
 • Szkolenie przeciwpożarowe, sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcja zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych

Zasady postępowania na wypadek pożaru

Szkolenie przeciwpożarowe

Prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem prawnym. Wynika to z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.