Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Lp.Temat szkolenia*)Liczba
godzin**)
1Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
5
2Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy2
3Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrz zakładowym oraz przy składowaniu materiałów
5
4Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
4
5Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
– urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
– urządzenia zabezpieczające,
– środki ochrony indywidualnej
2
6Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)4 (w tym
2 ćwiczeń)
7Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka2
8Nowoczesne metody pracy służby bhp2
9Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy3 (w tym
2 ćwiczeń)
10Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
1
11Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego2
Razemminimum
32 (w tym
4 ćwiczeń)
*) Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.
**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Podstawa prawna