Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ramowy program instruktażu ogólnego

Lp.Temat szkolenia *)Liczba godzin **)
1Istota  bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
2Zakres obowiązków  i uprawnień pracodawców, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych  w zakresie spraw  bezpieczeństwa i higieny pracy
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy
4Zasady poruszania się na  terenie zakładu pracy   0,5
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenie dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych w tym obsługi sprzętu komputerowego, kserokopiarek i faksu0,4
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej  (okularów do pracy przy monitorze ekranowym),0,5
8Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru1
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razemminimum 3
*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
**) W godzinach lekcyjnych trwajàcych 45 minut.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.