Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Osoby upoważnione do udzielania pierwszej pomocy

Ogólne wytyczne w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r znaleźć można rozdział bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównymi założeniami, które pracodawca musi spełnić, aby być przygotowanym na wszelkie wypadki, oraz nieprzewidzianych ich następstw jest udostępnienie apteczek w miejscach ogólnodostępnych w miejscach poszczególnych oddziałów firm. Gdy w firmie istnieje ryzyko z wydzielaniem substancji szkodliwych np, par, pyłów czy substancji należy stworzyć również punkty pierwszej pomocy. Te założenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy są nadrzędne.

Pracodawca jest zobowiązany:

  • wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy;
  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  • przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy;
  • zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za udzielenie pomocy

Dodatkowo pracodawca musi pamiętać, że apteczki powinny być dostępne na każdej zmianie, przy założeniu, że na każdej zmianie jest osoba przeszkolona w ramach wykonywania pierwszej pomocy. Nie należy wyznaczać osoby odpowiedzialnej za udzielanie pomocy poza firmą. Ważną kwestią jest fakt, że pracodawca również nie może być osobą odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy. Aby osoba wyznaczona mogła przeprowadzać pierwszą pomoc musi być przeszkolona. W tej kwestii rozporządzenie jednoznacznie nie mówi jak powinno wyglądać szkolenie, oraz jak długo powinno trwać. Jest informacja o ogólnym przeszkoleniu pracownika do pracy, ale w dobrym tonie jest organizacja szkoleń BHP nie tylko wstępnie, ale również okresowo. Dodatkowo, są organizowanie kursy pierwszej pomocy w firmach zewnętrznych gdzie, pracodawca może opłacić uczestnictwo pracownika i w ten sposób dbać o jego przygotowanie. Pracownik wyznaczony do pełnienia roli odpowiedzialnego za pierwszą pomoc, nie może odmówić, chyba, że wskaże przeciwwskazania od lekarza mówiące o traumie czy fobii. Pracodawca ma za zadanie określić ile osób powinien wskazać do udzielania pierwszej pomocy, biorąc pod uwagę specyfikę pracy, zagrożenia, godziny pracy oraz zmianowość. Wraz z wyznaczeniem osoby do udzielania pierwszej pomocy, należy poinformować zespół, lub resztę pracowników. Jest to ważne z uwagi na fakt, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku osoba wytyczona do pierwszej pomocy, rezygnując z prób podjęcia czynności może być wskazana do odpowiedzialności karnej. Osoba ta od podjęcia pierwszych kroków ratujących życie do przyjazdu zespołu ratunkowego odpowiedzialna jest za udzielanie pomocy oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. Musi wezwać służby ratunkowe, ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, przystąpić do resuscytacji, lub zatamować krwotok.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Czynniki uciążliwe w środowisku pracy

Czynniki uciążliwe w środowisku pracy

Każdy, kto choć raz pracował w dużym upale, przenosił przez cały dzień ciężkie

Next
Spis stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych

Spis stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych

Na podstawie ustawy Kodeksu pracy niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i

You May Also Like