Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Spis stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych

Na podstawie ustawy Kodeksu pracy niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.
 2. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.
 3. Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.
 4. Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, wykaz substancji chemicznych niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart charakterystyki oraz sposób ich oznakowania określają odrębne przepisy.

Substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 1. substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;
 2. substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających;
 3. substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne;
 4. substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne;
 5. substancje i mieszaniny łatwopalne;
 6. substancje i mieszaniny bardzo toksyczne;
 7. substancje i mieszaniny toksyczne;
 8. substancje i mieszaniny szkodliwe;
 9. substancje i mieszaniny żrące;
 10. substancje i mieszaniny drażniące;
 11. substancje i mieszaniny uczulające;
 12. substancje i mieszaniny rakotwórcze;
 13. substancje i mieszaniny mutagenne;
 14. substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość;
 15. substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008 roku z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 Nr 81 poz. 716 z póź. zm.)
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Osoby upoważnione do udzielania pierwszej pomocy

Osoby upoważnione do udzielania pierwszej pomocy

Ogólne wytyczne w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracy W Rozporządzeniu

Next
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy DŹWIGAJ Z GŁOWĄ

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy DŹWIGAJ Z GŁOWĄ

W latach 2020-2022 we wszystkich państwach Unii Europejskiej jest prowadzona

You May Also Like