Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dokumentacja powypadkowa przekazywana do ZUS

Dokumentacja powypadkowa przekazywana do ZUS to zbiór dokumentów dotyczących wypadku lub choroby zawodowej, które mają na celu udowodnienie zdarzenia oraz szkód jakie powstały w wyniku wypadku lub choroby. Dokumentacja ta jest niezbędna dla ZUS w celu rozpatrzenia wniosku o uznanie wypadku lub choroby zawodowej oraz przyznania z tego tytułu świadczeń.

Do dokumentacji powypadkowej, którą należy przekazać do ZUS, zalicza się m.in.:

 1. Wniosek o uznanie wypadku lub choroby zawodowej – dokument ten jest podstawowym dokumentem, który należy złożyć w celu uzyskania świadczeń z tytułu wypadku lub choroby zawodowej. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące wypadku lub choroby, takie jak miejsce, czas, okoliczności oraz skutki zdarzenia.
 2. Zaświadczenie lekarskie – dokument ten potwierdza fakt wystąpienia urazu lub choroby oraz stanowi podstawę do uzyskania świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 3. Protokół powypadkowy – dokument ten powinien być sporządzony przez pracodawcę w ciągu 14 dni od dnia wypadku i zawierać szczegółowe informacje dotyczące miejsca, czasu, okoliczności oraz skutków wypadku.
 4. Dokumentacja medyczna – dokumenty te obejmują m.in. karty informacyjne, wyniki badań, protokoły z badań diagnostycznych oraz historię choroby.
 5. Dokumentacja pracownicza – dokumenty te obejmują m.in. umowę o pracę, zaświadczenia dotyczące zatrudnienia oraz ewidencję czasu pracy.

Przekazywanie dokumentacji powypadkowej do ZUS jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na uzyskanie świadczeń z tytułu wypadku lub choroby zawodowej. Warto pamiętać, że w przypadku braku lub niekompletnej dokumentacji, rozpatrzenie wniosku o uznanie wypadku lub choroby zawodowej może zostać opóźnione lub nawet odmówione.

Jakie domumenty wysłać do ZUS?

1. Protokół powypadkowyOryginał
2. OL-9Oryginał
3. Wniosek o jednorazowe odszkodowanieOryginał
4. Oświadczenie świadka wypadkuKopia*
5. Zgłoszenie wypadku przy pracyKopia*
6. Karta informacyjna leczenia szpitalnegoKopia*
* Kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Jeden z egzemplarzy protokołu powypadkowego jest dla Ciebie, żebyś mógł zapoznać się z jego treścią. Jeżeli poszkodowany pracownik umiera, egzemplarz dostaje jego rodzina.  Zarówno Ty sam jako poszkodowany,  jak i rodzina osoby zmarłej macie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

OL-9 

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie to dokument składany w celu uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku lub choroby zawodowej. Odszkodowanie to ma na celu zrekompensowanie szkód, jakie powstały w wyniku wypadku lub choroby, takich jak koszty leczenia, rehabilitacji, utrata zarobków itp.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie powinien zawierać:

 1. Dane osobowe wnioskodawcy – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.
 2. Dane dotyczące wypadku lub choroby zawodowej – miejsce i czas zdarzenia, okoliczności zdarzenia, diagnozę stawianą przez lekarza, dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpienie wypadku lub choroby.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące szkód poniesionych w wyniku wypadku lub choroby – koszty leczenia, rehabilitacji, utrata zarobków, koszty związane z opieką nad osobą poszkodowaną, koszty transportu, utrata wartości życiowej itp.
 4. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę oraz powinien zawierać datę.
 5. Wniosek powinien być zaopatrzony w dokumenty potwierdzające poniesione szkody, takie jak np. faktury, zaświadczenia o utracie zarobków, umowy o pracę itp.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o wystąpieniu wypadku lub choroby zawodowej. Złożenie wniosku po terminie może skutkować utratą prawa do odszkodowania.

Po złożeniu wniosku, ZUS rozpatruje go i podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy jednorazowego odszkodowania. W przypadku odmowy, osoba poszkodowana ma prawo do odwołania się od decyzji ZUS do sądu.

Oświadczenie świadka wypadku

Oświadczenie świadka wypadku to dokument, który służy do przedstawienia zeznań osoby, która była świadkiem wypadku. Oświadczenie to może być ważnym dowodem w sprawie wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a także może pomóc w ustaleniu odpowiedzialności za wypadek.

Oświadczenie świadka powinno zawierać następujące informacje:

 1. Dane osobowe świadka – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
 2. Opis wypadku – dokładny opis tego, co świadek widział i słyszał w momencie wypadku, jakie były okoliczności zdarzenia, kto brał w nim udział itp.
 3. Oświadczenie o prawdzie – świadek powinien potwierdzić, że przedstawione informacje są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą i sumieniem.
 4. Podpis świadka – dokument powinien być podpisany przez świadka.

Oświadczenie świadka powinno zostać złożone jak najszybciej po wypadku, najlepiej w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Może ono zostać złożone w miejscu, gdzie doszło do wypadku, np. w urzędzie pracy, na policji, w sądzie lub u ubezpieczyciela. Oświadczenie świadka może również zostać przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej.

Ważne jest, aby oświadczenie było dokładne i precyzyjne. Świadek powinien pamiętać, że jego zeznania mogą mieć wpływ na przebieg postępowania w sprawie wypadku. Warto również pamiętać, że składanie fałszywych zeznań może prowadzić do konsekwencji prawnych, dlatego też każde oświadczenie powinno być rzetelne i zgodne z prawdą.

Dokument PDF

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Zgłoszenie wypadku przy pracy to dokument, który powinien zostać sporządzony w przypadku, gdy pracownik doznał urazu lub zachorował w związku z wykonywaną pracą. Zgłoszenie to ma na celu zapewnienie odpowiedniej pomocy medycznej, a także umożliwienie pracownikowi ubiegania się o zasiłek chorobowy lub odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Zgłoszenie wypadku przy pracy powinno zawierać następujące informacje:

 1. Dane pracownika – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL.
 2. Dane pracodawcy – nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, numer telefonu.
 3. Data, godzina i miejsce wypadku lub zachorowania.
 4. Okoliczności wypadku lub zachorowania – jakie czynności wykonywał pracownik, co było przyczyną wypadku lub zachorowania, jakie były skutki wypadku lub zachorowania.
 5. Informacje o udzielonej pomocy medycznej – nazwa szpitala lub przychodni, diagnoza lekarska, rodzaj i czas trwania leczenia.
 6. Dane osoby, która zgłasza wypadek – imię i nazwisko, numer telefonu.

Zgłoszenie wypadku przy pracy powinno zostać przekazane jak najszybciej do pracodawcy. W przypadku, gdy pracownik nie jest w stanie złożyć zgłoszenia osobiście, może zrobić to jego przedstawiciel, np. członek rodziny lub lekarz. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania zgłoszenia do odpowiedniego organu – Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jeśli pracownik doznał poważnych obrażeń lub niezdolny jest do pracy, powinien on zgłosić wypadek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu uzyskania zasiłku chorobowego lub odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Dokument zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

Karta informacyjna leczenia szpitalnego

Karta informacyjna leczenia szpitalnego to dokument medyczny, który zawiera informacje o przebiegu hospitalizacji pacjenta w szpitalu. Karta ta jest sporządzana przez personel medyczny i stanowi ważne źródło informacji dla lekarzy prowadzących, którzy będą kontynuować leczenie pacjenta po wypisie ze szpitala.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego zawiera m.in.:

 1. Dane personalne pacjenta – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.
 2. Dane dotyczące hospitalizacji – data przyjęcia i wypisu ze szpitala, oddział, numer łóżka, przyczyna hospitalizacji, diagnozy stawiane podczas hospitalizacji.
 3. Informacje o leczeniu – lista leków i dawki, zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, zalecenia lekarza.
 4. Informacje o przebiegu hospitalizacji – opis stanu pacjenta podczas hospitalizacji, ewentualne powikłania, stan po wypisie ze szpitala.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego jest ważnym dokumentem, który pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy o przebiegu hospitalizacji pacjenta. Dzięki temu lekarze prowadzący po wypisie ze szpitala mogą kontynuować leczenie w sposób właściwy i zgodny z potrzebami pacjenta.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Przeciwpożarowy zbiornik wody

Przeciwpożarowy zbiornik wody

Przeciwpożarowy zbiornik wody to specjalny zbiornik wodny, który jest

Next
Skierowanie na badania okresowe

Skierowanie na badania okresowe

Badania okresowe to regularne badania lekarskie, które pracownik musi przejść w

You May Also Like