Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zostać opracowana na podstawie wykonawczych przepisów przeciwpożarowych o ochronie przeciwpożarowej Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr, 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r. § 6 ust.1).

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:

  • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
  • Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
  • Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia;
  • Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeśli takie prace są przewidywane;
  • Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
  • Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z Art. 5. Ustawy – Prawo budowlane – obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących m.in. bezpieczeństwa pożarowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719 z 22 czerwca 2010 r.) § 6 ust 1 pkt 5, § 6 ust 7.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Odmowa wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego

Odmowa wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego

Na podstawie art

Next
Zadania i obowiązki dowodzącego akcją ratowniczą

Zadania i obowiązki dowodzącego akcją ratowniczą

Dowodzący akcją ratowniczą kieruje działaniami ratowniczo-interwencyjnymi na

You May Also Like