Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Odmowa wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po wykonaniu czynności dozoru technicznego przy urządzeniu technicznym jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 może wydać decyzję negatywną na eksploatację urządzenia technicznego.

Czynności sprawdzające:

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji, o której mowa przeprowadza badania i wykonuje czynności sprawdzające m.in.:

  • sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji;
  • dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań;
  • przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń;
  • przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego

Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego po wykonaniu powyższych czynności i stwierdzeniu nieprawidłowośći może uznać, że urządzenie techniczne nie może być dopuszczone do dalszej eksploatacji.

Zgodnie z 14 ust. 6 ustawy o dozorze technicznym, na podstawie negatywnych wyników badań i wykonanych czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 2 ustawy, w przypadku braku decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia, organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w drodze decyzji, odmawia wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.

Od odmownej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02- 353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć

Next
Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zostać opracowana na podstawie

You May Also Like