Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Karta statystyczna wypadku Z-KW

Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, sporządzonego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U . Nr 227, poz. 2298), w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy lub na podstawie karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992). Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy.

Formularz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 (poz. 1972)

Wypełnij ONLINE https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa

Objaśnienia do wypełniania statystycznej kart wypadku (Z-KW)

Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW)

Do kiedy należy wypełnić sprawozdanie Z-KW?

Sprawozdanie Z-KW CZĘŚĆ I należy wypełnić w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCĄ – nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokółu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku – bez względu na to, czy minął okres niezdolności do pracy osoby poszkodowanej, czy nie (liczba dni niezdolności do pracy powinna być wykazana taka, o jakiej pracownik bhp jest poinformowany; może przekraczać 6 miesięcy)

Aby wprowadzić sprawozdanie należy wypełnić wszystkie dostępne pola na wszystkich stronach (od 2 do 4 oraz w kolejnym okresie stronę 5 z częścią uzupełniającą)

  • Strona 1 : Informacje o jednostce sprawozdawczej
  • Strona 2 : Dane ogólne
  • Strona 3 : Pytania od 01 do 14, dotyczące:
    • poszkodowanego (od 01 do 07)
    • skutków wypadku (znane w momencie wypełniania karty pyt. od 08 do 14)
  • Strona 4 : Wypadek i jego przebieg (pytania od 15 do 27)
  • Strona 5 : Część II uzupełniająca (pytanie 28 i 29)

Pomoc techniczna GUS

Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań.

Pomoc techniczną w sprawach Portalu Sprawozdawczego (aktywacja konta, problemy z logowaniem lub odzyskaniem hasła) można uzyskać pod numerem Infolinii Statystycznej 22 279 99 99 czynnej pon.- pt.: godz. 8.00 – 15.00

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników

Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych

Next
Miejsce zbiórki do ewakuacji

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Znak “Miejsce zbiórki do ewakuacji” stosowany jest do

You May Also Like