Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Szkolenie przeciwpożarowe

Prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem prawnym. Wynika to z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Ustawodawca nie przewidział jednak delegacji prawnej do wydania przepisu szczegółowego, który regulowałby zasady szkolenia z tego zakresu.

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Zgodnie z powyższym przepisem zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego powinny być omawiane na szkoleniu wstępnym, w ramach instruktażu ogólnego, oraz podczas szkolenia okresowego bhp.

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki, uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Ramowy program tego szkolenia obejmuje temat: „Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru” – czas trwania minimum 20 – 30 min.

Podczas takiego instruktażu pracownik powinien poznać:

  • Potencjalne źródła zagrożeń pożarowych.
  • Możliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
  • Instrukcję postępowania na wypadek pożaru.
  • Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolenia okresowe, realizowane w ramach szkoleń okresowych bhp. Na omówienie zagadnień bezpieczeństwa pożarowego, w ramach szkolenia podstawowego przeznacza się, co najmniej 60 min.

Tematyka szkolenia obejmuje:

  • Charakterystykę zagrożeń pożarowych.
  • Analizę warunków techniczno budowlanych obiektu.
  • Działanie technicznych systemów zabezpieczeń.
  • Zachowanie się w sytuacjach pożaru lub innego zagrożenia w tym: zasady alarmowania, wykorzystanie podręcznego sprzętu gaśniczego, zasady i warunki ewakuacji.
  • Ćwiczenia praktyczne użycia gaśnic.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r

Next
Profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie

Jako pracodawca nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego

You May Also Like