Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Instrukcja operatora ręcznych wózków paletowych

Elektryczny wózek paletowy Toyota LWE160 BT Levio

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy koniecznie poznać bezpieczne metody pracy z jego użyciem, czytając uważnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi wózka należy również uzyskać odpowiednie zezwolenia i spełnić wymogi dotyczące przeszkolenia.

Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące przepisów BHP, obsługi wózka oraz utrzymywania bezpieczeństwa wózka poprzez stosowanie programu codziennej obsługi.

Aby potrzebne informacje były zawsze dostępne, instrukcja musi zawsze znajdować się w łatwo dostępnym miejscu na wózku.

Instrukcja zawiera ostrzeżenia i instrukcje dotyczące unikania wypadków lub sytuacji niebezpiecznych. Należy pamiętać o przestrzeganiu tych środków ostrożności. To użytkownik odpowiada za znajomość i przestrzeganie lokalnych przepisów BHP. Jeśli zalecenia w tej instrukcji nie pokrywają się z przepisami obowiązującymi w twoim kraju, należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do pracy wózkiem należy:

 • Sprawność wszystkich urządzeń bezpieczeństwa, osłon i włączników bezpieczeństwa należy sprawdzić przed użyciem wózka. Urządzeń bezpieczeństwa nie wolno odłączać ani usuwać.
 • Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie tabliczki ostrzegawcze i informacyjne są czytelne.
 • Wykonuj codzienną kontrolę zgodnie z procedurami.

Odpowiedzialność użytkownika

Do obowiązków użytkownika należy zapewnienie tego, że:

 • wszystkie osoby obsługujące wózek zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi i zrozumiały jej treść oraz pomyślnie przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi wózka;
 • wózek jest obsługiwany w bezpieczny sposób tak, aby nie stanowił zagrożenia dla życia i zdrowia kierowcy oraz/lub innych osób;
 • przestrzegane są wszystkie ostrzeżenia i wskazówki zawarte w instrukcji obsługi;
 • instrukcja obsługi jest dostępna do wglądu przez operatora/kierowcę;
 • konserwacja i czynności serwisowe są przeprowadzane zgodnie z częstotliwością podaną w podręczniku operatora.

Zakres odpowiedzialności operatora

 • Przed rozpoczęciem korzystania z wózka należy przejść odpowiednie szkolenie z jego użytkowania. Lokalny przedstawiciel Toyota ma do zaoferowania kilka odpowiednich kursów obsługi. Należy uzyskać lokalne zezwolenie na prowadzenie wózka.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z wózka należy zawsze zapoznać się z jego specyfikacjami. Wózek może być wyposażony w opcjonalne funkcje i aktywowane/dezaktywowane systemy pomocy, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z wózka.
 • Przestrzegaj lokalnych przepisów BHP i bezpiecznego użytkowania urządzenia.
 • Podczas pracy wózkiem należy zawsze nosić obuwie ochronne.
 • Nie przechodzić ani nie zezwalać innym osobom na przechodzenie pod uniesionymi widłami.
 • Nie używać podpór ładunku jako schodów.
 • Nigdy nie należy korzystać z wózka, jeśli jest uszkodzony lub wystąpiły błędy wpływające na bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie naprawy musi przeprowadzać odpowiednio przeszkolony personel.
 • Wypadki, w wyniku których doszło do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia lub sprzętu, muszą zostać zgłoszone do kierownika lub przełożonego.

Praca wózkiem

 • Prowadź wózek wyłącznie z przewidzianego do tego celu fotelu operatora.
 • Nie wolno prowadzić wózka, gdy jakakolwiek część ciała wystaje z kabiny operatora.
 • Nigdy nie prowadź wózka z śliskimi od oleju rękami czy butami.
 • Podczas pracy wózkiem nie noś na sobie luźnych przedmiotów ani biżuterii.
 • Zawsze obsługuj wózek w odpowiedzialny sposób i zachowując nad nim pełną kontrolę.
 • Unikaj nagłego ruszania i hamowania oraz skręcania z dużą prędkością.
 • Uważaj na inne osoby i wózki, jak również wystające regały, półki, elementy zamocowane w ścianach i na suficie. Bądź zawsze gotowy do zatrzymania!
 • Podczas wyprzedzania i w celu ostrzeżenia innych pracowników używaj sygnału dźwiękowego.
 • Nigdy nie transportuj osób wózkiem.
 • Prowadź wózek z mniejszą prędkością na pochyłościach. Prowadź wózek prosto w dół lub w górę pochyłości. Zakręcanie wózkiem na pochyłości jest zabronione. Gdy wózek jest niezaładowany, widły muszą być skierowane w dół, a gdy jest załadowany – w górę. Nigdy nie prowadź wózka po nachylonej powierzchni, która nie spełnia wymagań określonych w tabeli „Maksymalne nachylenie, z ładunkiem/bez ładunku” zawartej w rozdziale „Dane techniczne”.
 • Prowadź wózek z ładunkiem z tyłu, jeśli ładunek ogranicza widoczność, lub uzyskaj pomoc drugiej osoby w prowadzeniu wózka.
 • Ograniczaj prędkość przy mniejszej widoczności lub w razie napotkania pieszych i innych pojazdów.
 • Zwalniaj również, jeśli podłoże jest śliskie, aby uniknąć poślizgu lub wywrócenia się wózka.
 • Należy zachować bezpieczną odległość od wszystkich pojazdów z przodu.
 • Na skrzyżowaniach i w ciasnych alejkach zawsze ustępuj pierwszeństwa załadowanemu wózkowi.
 • Należy zawsze zachować bezpieczną odległość od krawędzi stanowisk i ramp załadowczych.
 • Zwracaj uwagę na oznaczone obszary niebezpieczne.
 • Przed wprowadzeniem wózka na rampę załadowczą, upewnij się, że rampa jest odpowiednio zabezpieczona oraz że ma wystarczającą nośność. Po rampie należy się poruszać powoli i ostrożnie, zachowując bezpieczną odległość od krawędzi.
 • Przed wjechaniem wózka na inny pojazd należy sprawdzić, czy inny pojazd jest unieruchomiony i czy ma prawidłowo włączone hamulce.
 • Zanim wjedziesz wózkiem do windy upewnij się, że udźwig windy jest większy od całkowitego ciężaru wózka, ładunku i operatora. Wprowadzaj wózek ładunkiem do przodu. W windzie nie powinny znajdować się żadne inne osoby.

Praca z ładunkami

 • Pracuj wyłącznie z ładunkami, których ciężar nie przekracza udźwigu wózka, zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej wózka.
 • Długość/szerokość wideł należy dostosowywać do kształtu i wymiarów ładunku.
 • Pracuj wyłącznie z ładunkami, które są stabilne i ułożone w bezpieczny sposób.
 • Szczególna ostrożność powinna towarzyszyć pracy z długimi i wysokimi ładunkami.
 • Umieść element obciążający jak najbliżej linii środkowej wózka.

Parkowanie wózka

 • Zawsze parkuj w miejscach wyznaczonych, o ile to możliwe.
 • Zawsze parkuj wózek z całkowicie opuszczonymi widłami.
 • Nigdy nie parkuj wózka na pochyłościach.
 • Nigdy nie parkuj wózka tak, że utrudnia ruch i pracę lub zastawia wyjście awaryjne.

Pozostałe zagrożenia

Wózek i jego części są zgodne z wymaganymi normami bezpieczeństwa, ale nawet podczas użytkowania wózka zgodnie z przeznaczeniem, ostrożnie i zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami, ryzyka związanego z pracą wózkiem nie można całkowicie wyeliminować. Takie zagrożenia to np.:

 • Poślizg spowodowany wyciekiem oleju lub smaru.
 • Zaniedbanie przy np. punkcie załadunku lub rampie, ograniczona widoczność lub ciasne miejsca.
 • Źle przymocowane rampy załadunkowe lub podłoże o niewystarczającej nośności.
 • Nieostrożne prowadzenie wózka prowadzące do jego przechylenia.
 • Upadek ładunku spowodowany złym przymocowaniem lub zapakowaniem.
 • Niewystarczająca uwaga na osoby i inne wózki w pobliżu. Osoby pozostające w miejscu pracy wózka muszą być poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach.
 • Słaba widoczność ze względu na niewystarczające lub niewłaściwe oświetlenie. Wózek może być używany tylko w obszarach oświetlonych w taki sposób, by można było go obsługiwać bezpiecznie we wszystkich sytuacjach, czyli osoby, materiały i otoczenie powinny być dobrze widoczne. Jeżeli wózek musi być użytkowany w obszarach z niewystarczającym oświetleniem, należy stosować dodatkowe wyposażenie.
 • Nieprzestrzeganie środków bezpieczeństwa.

Zdjęcie toyota-forklifts.pl

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Serwis i usługi ppoż – Warto zadbać o bezpieczeństwo w firmie

Serwis i usługi ppoż – Warto zadbać o bezpieczeństwo w firmie

Przepisy przeciwpożarowe tworzone są przez zasady i normy, ograniczające ryzyko

Next
Dziennik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dziennik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dziennik ma na celu ujednolicenie sposobu ewidencjonowania ocen stanu warunków,

You May Also Like