Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników jest zobowiązany powołać w zakładzie pracy komisję bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników  jest zobowiązany powołać w zakładzie pracy komisję bezpieczeństwa i higieny pracy.

W składzie:

  • Przewodniczący – pracodawca lub jego przedstawiciel z zakładowej służby bhp,
  • Wiceprzewodniczący – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników,
  • Członek – lekarz sprawujący opiekę nad pracownikami,
  • Członek – przedstawiciel pracowników.

Przewodniczącym komisji jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

Do zadań komisji, jako organu doradczego pracodawcy należy:

  • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
  • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  • składanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy, 
  • opiniowanie przedsięwzięć pracodawcy podejmowanych w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 
  • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.

Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy, przynajmniej raz w kwartale. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach i pracach komisji pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.

Komisja jest uprawniona do korzystania z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu na koszt pracodawcy, tylko w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą.

Realizując zadania wymienione w pkt 2 komisja może żądać informacji i wyjaśnień na piśmie oraz udostępnienia do wglądu dokumentacji zakładu oraz współpracować ze służbą bhp pracodawcy.

Zarządzenie

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Analiza ergonomiczna stanowiska pracy księgowego

Analiza ergonomiczna stanowiska pracy księgowego

Cel projektu Ogólna charakterystyka stanowiska pracy Ergonomiczna analiza

Next
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku księgowego

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku księgowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

You May Also Like