Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Analiza ergonomiczna stanowiska pracy księgowego

 1. Cel projektu
 2. Ogólna charakterystyka stanowiska pracy
 3. Ergonomiczna analiza stanowiska pracy
 4. Uwagi końcowe

Cel projektu

Dokonanie wieloetapowej analizy ergonomicznej w celu diagnozy doboru selekcji, rekrutacji na stanowisko księgowego.

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy

Księgowy zajmuje się szeroko pojętą rachunkowością firmy. W zależności od wielkości firmy i przypisanych zadań różna może być organizacja jego pracy i zakres obowiązków. W małej firmie księgowy odpowiada za rejestrację całości operacji gospodarczych, podczas gdy w dużych przedsiębiorstwach do realizacji tego samego zadania potrzebny jest cały sztab ludzi.

Dla osób pracujących w międzynarodowych firmach szczególnie istotna jest znajomość międzynarodowych standardów księgowych i standardów narodowych ich firm. Równocześnie niezbędna jest doskonała znajomość polskich przepisów.

W jego kompetencji znajduje się również dysponowanie firmowym kontem. Do szczegółowych zadań księgowego należą: sporządzanie dokumentacji dotyczącej zasad polityki rachunkowej, ewidencji zdarzeń na podstawie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowa inwentaryzacja majątku firmy, ustalanie wyniku finansowego, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, kontrola ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, współpraca z biegłym rewidentem.

Księgowy w zależności od specjalizacji może zajmować stanowiska takie jak: księgowy ds. rozrachunków, księgowy ds. rachuby, księgowy ds. kosztów, księgowy ds. kosztów czy księgowego bilansisty.

WARUNKI PRACY

Praca księgowego ma miejsce w biurze. Najczęściej używa do tego komputera, stąd wiele czasu spędza w pozycji siedzącej. Jest to zajęcie zrutynizowane wymagające podporządkowania się poleceniom przełożonego. Księgowy w swej pracy podlega różnym przepisom i procedurą, co czyni jego prace mało indywidualną.

Księgowy ma ograniczony kontakt z innymi ludźmi. Zależy to przede wszystkim od wielkości działu, w którym pracuje.

Praca księgowego odbywa się w ustalonych godzinach. Tylko w wyjątkowych sytuacjach jak przygotowywanie bilansów i sprawozdań rocznych księgowy pracuje ponad wyznaczony czas i w dni wolne.

WYMAGANIA

Bardzo ważną dla księgowego cechą jest skrupulatność, gdyż jego praca wymaga specjalnej dokładności. Przygotowywane przez niego informacje pokazują kondycję przedsiębiorstwa, w związku z tym obraz ten musi być jak najbardziej prawdziwy. Ponadto powinna go cechować cierpliwość, gdyż wykonywana praca jest monotonna. Odporność na emocje i stres oraz umiejętność pracy w szybkim tempie to dodatkowe atuty dla kandydata na księgowego.

Praca ta pod względem obciążeń fizycznych jest zaliczana do prac lekkich. W związku z tym mogą ją wykonywać osoby niepełnosprawne, które posiadają wspomniane wyżej cechy. Dyskwalifikujące księgowego są nie podlegające korekcji wady wzroku.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Księgowość wymaga specyficznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Warunkiem pracy na stanowisku księgowego jest minimum średnie wykształcenie ekonomiczne lub ukończona szkoła policealna o odpowiednim profilu. Jednak prawdziwą karierę w tym zawodzie można planować dopiero po ukończeniu studiów z zakresu bankowości i finansów, najlepiej ze specjalnością księgową.

Natomiast żeby pracować w tym zawodzie prowadząc własna firmę usługową niezbędne jest jeszcze zdobycie uprawnień księgowego, czyli otrzymanie licencji na kolejne stopnie księgowe.

Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać osoby, które spełniały co najmniej jeden z warunków: udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość lub innej; udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości; udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje. Egzamin taki składa się ze 160 pytań w formie testu oraz 3 zadań sytuacyjnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zawód księgowego jest na rynku pracy dosyć popularny, a mimo to jest ciągle zapotrzebowanie na nowych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Kariera księgowego może przebiegać różnymi ścieżkami. Pracę może znaleźć wszędzie tam, gdzie prowadzi się działalność gospodarcza.

Wraz z rozwojem kwalifikacji księgowy może liczyć na awans i osiąganie kolejnych stanowisk. Księgowy po kilku latach praktyki może planować karierę jako biegły księgowy, jako rewident i biegły rewident lub specjalista ds. controllingu.

ZAROBKI

Księgowy zatrudniony w dużej firmie nawet na początku swej kariery może liczyć na pensję około 4300 zł/brutto. Wraz z nabywaniem doświadczenia zarobki rosną. W mniejszych firmach zarobki są odpowiednio mniejsze, jednak odpowiadając za więcej zadań szybciej nabywa się nowe umiejętności i kwalifikacje, co w dalszej perspektywie może przynieść większe korzyści.

Ergonomiczna analiza stanowiska pracy

Taylorowskie podejście do pracy

 1. Do zawodu księgowego wybierana jest osoba predysponowana na to stanowisko.
 2. Wiele metod do dyspozycji.
 3. Wywiązywanie się w terminie z danych obowiązków. Bodźce płacowe nie są uwzględniane w stosunku do wykonanej pracy – stała pensja.

Współczesne podejście do pracy

 1. Stanowisko księgowego pozwala na organizowanie i kształtowanie pracy w sposób indywidualny, zapewniając mu tylko odpowiednie „narzędzia”.
 2. Zawód wymaga tylko pracy umysłowej, dla której ułatwieniem i ulepszeniem pracy są odpowiednie programy komputerowe.
 3. W zawodzie księgowego nastąpiło zautomatyzowanie i ułatwienie systemu pracy dzięki korzystaniu ze współczesnej technologii komputerowej i oprogramowania odpowiedniego do pracy księgowego.
 4. Czas i wydajność pracy dostosowywane są do natężenia i ilości pracy. Dostosowanie go jednak do możliwości psychicznych człowieka (praca przy komputerze).
 5. Narzędzia, warunki i metody pracy dostosowywane są indywidualnie do problemu lub zadania jakie trzeba w danym momencie wykonać.

Podejście wg Atzlera

Obciążenie fizyczne polega na pokonywaniu przez czynności układu mięśniowego działających oporów bądź sił przyciągania ziemskiego. Może być ono dynamiczne związane z ruchem i kolejnym przemiennym angażowaniem określonych partii mięśni i układu kostnego, oraz statyczne związane z wysiłkiem jednorodnym, angażującym w sposób stały, jednostronny te same partie układu mięśniowego i kostnego i wynikające bądź z pozycji ciała, bądź z jednostajności (monotypowości) ruchów.

Obciążenie psychiczne polega na napięciu i koncentracji uwagi, angażowaniu umysłu i systemu nerwowego człowieka. Może ono wynikać z samej pracy, jej charakteru i warunków, w których się ona odbywa (odpowiedzialność, terminowość, zewnętrzne warunki zakłócające itp.), a także z cech osobowości wykonawcy pracy, jego stanu emocjonalnego i stosunku do wykonywanych czynności (uprzedzenie, brak wiary we własne siły, zdenerwowanie, brak motywacji itp.).

Zgodnie z przyjętym przez A. Atzlera kryterium, obciążenie fizyczne pracy księgowego spada do zera, gdyż jest to praca siedząca, nie wymagająca wysiłku fizycznego. Natomiast obciążenie psychiczne jest duże, ponieważ wymaga od pracownika stałej koncentracji  na powierzonych zadaniach, podejmowania szybkich decyzji oraz nieustannego skupienia. Zautomatyzowania tego stanowiska pracy jest średnie, gdyż jak wyżej, dla opisanego stanowiska rozwój automatyzacji uzależniony jest od przyszłej technologii. 

Uwagi końcowe

W wyniku stałego postępu techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i multimedialnej – otoczenie, w jakim żyjemy podlega ciągłym zmianom. Cywilizacja wkroczyła obecnie na nowy etap rozwoju – stajemy się społeczeństwem informacyjnym. Nowa jakość komunikacji wynika z jej przystępności, masowości i globalności. Wraz z tym zmienia się sposób wykonywania pracy. Zanika praca wykonywana wyłącznie przy użyciu rąk, coraz częściej w trudnych i uciążliwych czynnościach człowiek jest zastępowany maszyną, albo też wykonuje swą pracę przy użyciu maszyn. Zatem praca księgowego w zakresie podnoszenia wydajności pracy będzie podlegać współczesnemu podejściu do pracy.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Obowiązki najemcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Obowiązki najemcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W związku z koniecznością realizacji obowiązków z zakresu ochrony

Next
Powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników jest zobowiązany powołać w

You May Also Like