Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Instrukcja przeciwpożarowa z PRL-u

Obowiązkiem użytkownika budynku jest zaznajomienie użytkowników z treścią niniejszej instrukcji i dopilnowywanie przestrzegania przepisów w niej zawartych.

I. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA BUDYNKU

 1. Zabezpieczenie budynku i majątku administrowanego przed pożarami w sposób określony przepisami, zarządzeniami, instrukcjami oraz wytycznymi organów ochrony przeciwpożarowej.
 2. Zaznajomienie użytkowników z treścią niniejszej instrukcji i dopilnowywanie przestrzegania przepisów w niej zawartych.
 3. Zarządzenie natychmiastowej naprawy uszkodzonych kominów i przewodów dymowych, bielenia ich oraz dopilnowywanie, aby do kominów nie były, wbijane haki, klamry, gwoździe itp.
 4. Zaprowadzenie książki wycioru kominów.
 5. Dopilnowywanie okresowego i właściwego wycioru przewodów dymowych przez osoby do tego upoważnione, utrzymywanie w należytym stanie urządzeń ułatwiających prace kominiarskie (łazy, drabiny, klamry itp.)
 6. Zawiadamianie Kierownika Zakładu o niewykonaniu wycioru kominów względnie o innych usterkach w czynnościach kominiarskich.
 7. Wykonywanie wszystkich zarządzeń pokontrolnych, wydanych przez organa ochrony przeciwpożarowej oraz dopilnowywanie ich wykonania przez osoby zainteresowane.
 8. Przygotowanie na terenie posesji zbiorników lub pojemników wykonanych z mateteriałów niepalnych na popiół, żużel i śmieci.
 9. Powdowanie dokonywania natychmiastowych uzupełnień, napraw i przeróbek elementów konstrukcyjnych budynku, instalacji i urządzeń mogących, spowodować powstanie pożaru na skutek braków, uszkodzeń lub wadliwego działania.
 10. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie podwórza, na strychach, korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach biurowych, laboratoriach, warsztatach i w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 11. Utrzymywanie w należytym stanie sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, znajdujących się na terenie budynku.
 12. Przestrzeganie, aby hydranty p-pożarowe oraz sprzęt gaśniczy nie były używane do celów gospodarczych.
 13. Powodowanie, by wszystkie punkty oświetleniowe były zaopatrzone w klosze ochronne, oraz by rozetki w punktach rozdzielczych były zamknięte.
 14. Przestrzeganie zabezpieczenia szafek, w których znajdują się tablice z bezpiecznikami.
 15. Przestrzeganie zakazu ustawiania, gromadzenia i przechowywania na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach materiałów, mebli, skrzyń itp. oraz zastawiania wyjść prowadzonych na zewnątrz budynku.

II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKÓW ORAZ POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH, WARSZTATOWY I GOSZPODARCZYCH.

Do obowiązku użytkowników budynku należy:

 1. Zapoznanie się dokładnie z przepisami przeciwpożarowymi zawartymi w niniejszej instrukcji oraz wykonywanie jej postanowień.
 2. Utrzymywanie użytkowanych pomierzeń w stanie odpowiadającym postanowieniom niniejszej instrukcji.
 3. Zawiadamianie administracji budynku o wszystkich zauważonych usterkach mogących spowodować pożar.
 4. Utrzymywanie wszystkich stanowisk pracy y w należytym porządku i czystości.

W celu uniknięcia powstawania pożarów w pomieszczeniach laboratoryjnych, warsztatowych i gospodarczych – zabrania się:

 1. Gromadzenia w korytarzach piwnicznych oraz na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów w sposób utrudniający przejścia.
 2. Gromadzenia pod zewnętrznymi ścianami budynków materiałów łatwopalnych.
 3. Magazynowania w pomieszczeniach nieogniotrwałych płynów łatwopalnych.
 4. Pozostawiania w pomieszczeniach warsztatowych i laboratoryjnych czyściwa do maszyn oraz natłuszczonych szmat bez zabezpieczenia ich w szczelnie zamkniętych naczyniach blaszanych.
 5. Gromaczenia w stolarniach obróbki drewna, wiórów i trocin ponad produkcjęc dzienną.
 6. Palenia tytoniu oraz używania ognia odkrytego na strychach i w piwnicach.
 7. Rzucania nie zgaszonych niedopałków papierosów i zapałek do koszów na odpadki.
 8. Pozostawiania bez dozoru włączonych kuchenek gazowych, elektrycznych, piecyków żelaznych i innych urządzeń elektro-technicznych.
 9. Zakładania prowizorycznych instalacji elektrycznych oraz dokonywania napraw i przeróbek instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nie posiadające do tego właściwych uprawnień.
 10. Włączania jednocześnie do sieci elektrycznej nadmiernej ilości urządzeń ogrzewczych i oświetleniowych oraz technicznych, których jednoczesne działanie może wywołać przeciążenie sieci i zapalenie się przewodów elektrycznych.
 11. Przechowywania butli ze sprężonymi i skroplonymi gazami bez należytego zabezpieczenia przed wstrząsami mechanicznymi i działaniem promieni słonecznych.
 12. Przechowywania w jednym pomieszczeniu butli z tlenem łącznie z butlami acetylenu lub wodoru, jak również innych substancji, których powinowactwo chemiczne może spowodować zapalenie się lub wybuch.
 13. Przechowywania karbidu w wilgotnych i niewietrzonych pomieszczeniach.
 14. Przechowywania płynów łatwopalnych nawet w małych ilościach w pobliżu palenisk gazowych, piecyków żelaznych, drzwiczek wyciorowych, blaszanych rur dymowych oraz silników spalinowych i elektrycznych.
 15. Spawania pomiotów na stołach i na podłogach nie zabezpieczonych ogniotrwale.
 16. Wykonania prac spawalniczych w odleglośi nie mniejszej niż 5 m od materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych w zetknięciu z ogniem.
 17. Przechoywania w spawalni materiałów łatwopalnych.
 18. Osłaniania żarówek, lamp biurowych papierem lub tkaniną.

III. OBOWĄZKI W WYPADKU POŻARU

 1. Zachować spokój i nie wywoływać paniki.
 2. Najbliższym sygnałem alarmowym zawiadomić pracowników o zaistniałym pożarze.
 3. Niezwłocznie zawiadomić telefonicznie lub w inny sposób:
  a) najbliższą straż pożarną nr tel…
  b) posterunek MO nr tel…
  c) władze zwierzchnie nr tel…
 4. Przy wezwaniu straży pożarnej podać:
  a) gdzie się pali (dokladny adres)
  b) co się pali (rodzaj zakładu, magazynu itp.).
  c) rodzaj pożaru (mały, średni, duży, zewnętrzny, wewnętrzny itp.) d) czy jest zagrożone życie ludzkie.
 5. Po zaalarmowaniu straży pożarnej, gasić pożar podręcznymi środkami gaśniczymi, znajdującymi się na miejscu pamiętając, że:
  a) instalacji elektrycznej nie wolno gasić wodą, gaśnicami płynowymi i pianowymi (należy natychmiast wyłączyć prąd)
  b) palące się urządzenia pod prądem oraz instalacje elektryczne gasić gaśnicami tetrowymi, proszkowymi, i śniegowymi, a z braku tychże — piaskiem
  c) drzewo, węgiel, papier, szmaty itp. ciała stałe gasić wodą gaśnicami wszelkiego rodzaju oraz piaskiem
  d) benzynę, naftę, oleje, smary, żywicę itp. gasić gaśnicami tetrowymi, proszkowymi i śniegowymi, a w razie ich braku — piaskiem
  e) silniki spalinowe (motory benzynowe i ropne) gasić gaśnicami tetrowymi, proszkowymi, śniegowymi oraz piaskiem.
 6. Z chwilą przybycia straży pożarnej wskazać miejsce pożaru, materiał) niebezpieczne ogniowo, najbliższe zbiorniki wodne itp. oraz podporządkować się kierownikowi akcji ratunkowej (komendantowi straży).

IV. POSTANOWIENIA KARNE

 1. Za nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji oraz innych obowiązujących przepisów przeciwpożarowych bądź też za opieszałe lub niedbałe ich wykonywanie – grożą sankcje karne.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne pracowników

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia

Next
Drogi w zakładzie pracy

Drogi w zakładzie pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r

You May Also Like