Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Kontrole obiektów budowlanych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany użytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

 1. Okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

I. Rodzaje i Zakres obowiązywania Kontroli:

 1. Półroczna
  • Obowiązuje w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
  • Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli (Nadzór Budowlany)
  • Obowiązkowe terminy przeprowadzenia kontroli: 31 maja 30 listopada
 2. Roczna
  • Obejmuje wszystkie obiekty budowlane
 3. Pięcioletnia
  • Obejmuje wszystkie obiekty budowlane
 4. Okresowa
  • Obejmuje kotły gazowe

II. Zakresy Kontroli

 1. Półroczna
  • Elementy budynku i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów
  • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Instalacji gazowych
  • Przewodów kominowych dymowych i spalinowych
  • Przewodów kominowych wentylacyjnych
  • Sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli
 2. Roczna
  • Elementy budynku i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów
  • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Instalacji gazowych
  • Przewodów kominowych dymowych i spalinowych
  • Przewodów kominowych wentylacyjnych
  • Sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli
 3. Pięcioletnia
  • Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania
  • Estetyki obiektu oraz jego otoczenia
  • Badanie instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w zakresie stanu:
   • Sprawności połączeń
   • Sprawności osprzętu
   • Zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń
   • Odporności izolacji przewodów
   • Uziemień instalacji i aparatów
 4. Okresowa
  • Czteroletnia. Sprawdzenie stanu technicznego kotłów gazowych z uwzględnieniem efektywności energetycznej

III. Uprawnienia do przeprowadzania kontroli wymienionych w rozdz. II

 1. Kwalifikacje mistrza kominiarskiego
  • W zakresie pkt l.D i l.E oraz 2.D i pkt 2.E
 2. Kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych
  • W zakresie pkt 2.C. oraz 3.C.
 3. Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w zakresie uprawnień
  • W pozostałym nie wymienionym zakresie

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
eUDT – internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego

eUDT – internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego

Portal eUDT jest to portal internetowy Urzędu Dozoru Technicznego, za

Next
Deklaracje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Deklaracje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, który

You May Also Like