Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Centralny Rejestr Operatorów

Jakie urządzenia podlegają pod ewidencję Centralego Rejestru Operatorów? Jakie substancje i gazy podlegają rejestracji w bazie CRO.

Głównym celem Centralnego Rejestru Operatorów, o którym mowa w art. 19 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja, 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) jest umożliwienie prowadzenia dokumentacji. W Systemie są gromadzone, w postaci dokumentów elektronicznych, Karty Urządzeń, Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dane zawarte w tych kartach. Operatorzy zarejestrowani w Systemie mogą prowadzić na formularzach on-line w Systemie Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Urządzenia podlegające CRO

  1. stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła
  2. agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zdefiniowanych w Art. 2 pkt 26 i 27 Rozporządzenia 517/2014
  3. rozdzielnice elektryczne zdefiniowane w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 517/2014
  4. urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne
  5. obiegi Rankine’a zdefiniowane w Art. 2 pkt 34 Rozporządzenia 517/2014
  6. stacjonarne urządzenia będące systemami ochrony przeciwpożarowej

Dla urządzeń od 1 do 5 zakłada się Karty Urządzenia, a dla urządzeń 6 – karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Karty zakłada się obecnie jedynie dla urządzeń zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 1005/2009 lub 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 517/2014

W praktyce operatorem jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia, czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.

Rejestracja operatora

W celu rejestracji operatora należy wypełnić formularz rejestracyjny. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora, podając swoje dane staje się administratorem konta operatora. Administratorem konta danego Operatora może być właściciel firmy/gospodarstwa, osoba uprawniona do reprezentacji firmy lub instytucji widniejąca w KRS lub BIP albo osoba, która od poprzednio wymienionych posiada pełnomocnictwo do pełnienia funkcji Administratora danego konta w bazie.

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem http://www.cro.ichp.pl, gdzie należy wybrać link Rejestracja.

Zakładanie karty urządzenia lub karty systemu ochrony przeciwpożarowej

Aby założyć nową kartę należy zalogować się do systemu, a następnie przejść do listy kart (menu Lista urządzeń), kliknąć w przycisk NOWA KARTA i wybrać właściwy rodzaj karty:

  • Karta Urządzenia
  • Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej

Karta urządzenia

Przykładowa karta urządzenia

Tabela

Tabele zawierające ilość (w kg) substancji lub mieszaniny F-gazów i substancji kontrolowanych jakie podlegają rejestracji w bazie CRO.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów.
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Baza danych o odpadach BDO

Baza danych o odpadach BDO

Każda firma, mała lub duża wytwarza odpady

Next
Kontrola zaworów bezpieczeństwa

Kontrola zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są pod pełną kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego

You May Also Like