Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Sprawozdanie o warunkach pracy za 2022 r.

Sprawozdanie Z-10 należy wypełnić w terminie do 15 lutego po roku sprawozdawczym.

Wprowadzenie sprawozdania polega na wypełnieniu odpowiednich pól sprawozdania na wszystkich stronach (od 1 do 5) zgodnie z poniższymi objaśnieniami. Ze względu na informacje zawarte w poszczególnych działach wypełnianie formularza zostało zorganizowane w następujący sposób:

Strona 1 Wstęp
Strona 2 Dział 1. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy, na których zostały przekroczone obowiązujące normy (na podstawie przeprowadzonych aktualnych badań i pomiarów).
Strona 3 Dział 2. Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia (stan w dniu 31 XII)
Strona 4 Dział 3. Działania profilaktyczne w danym roku sprawozdawczym – ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
Strona 5 Informacje dodatkowe

Wstęp

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie (Informacje pochodzą z profilu zalogowanego użytkownika) 

Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

Działalność: Czy w dniu 31 grudnia 2022 r. prowadzili Państwo działalność? TAK/NIE

Zatrudnienie:

Czy w roku sprawozdawczym 2022 jednostka zatrudniała osoby na umowę o pracę (stan w dniu 31 grudnia)? TAK/NIE
Liczba zatrudnionych (bez właścicieli) w głównym miejscu pracy według stanu w dniu 31 XII
Należy wypełnić bez względu na to, czy w zakładzie występowały zagrożenia.

Dział 1. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy, na których zostały przekroczone obowiązujące normy (na podstawie przeprowadzonych aktualnych badań i pomiarów).

I. Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy
II. Zagrożenia związane z uciążliwością pracy
III. Zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi

Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy, na których zostały
przekroczone obowiązujące normy

Dział 2. Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia (stan w dniu 31 XII)

Czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy
Związane z uciążliwością pracy
Czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi

Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia (stan w dniu 31 XII)

Dział 3. Działania profilaktyczne w danym roku sprawozdawczym – ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

  1. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego (Należy podać liczbę osób zatrudnionych, dla których w roku sprawozdawczym przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego lub sporządzono aktualizację oceny.)
  2. Wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego (Należy wykazać liczbę osób zatrudnionych, dla których w roku sprawozdawczym wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe (bez względu na to, czy ocenę ryzyka przeprowadzono w roku sprawozdawczym, czy w okresie poprzedzającym)
  3. Środki zastosowane do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego
Działania profilaktyczne w danym roku sprawozdawczym – ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacje dodatkowe

Mając na uwadze podnoszenie jakości badań statystycznych pod kątem poprawy ich efektywnosci, zmniejszenia kosztów oraz redukcji obciążenia prosimy o wypełnienie dwóch pytań na końcu formularza, które pozwolą nam na uzyskanie informacji o rzeczywistym obciążeniu związanym z przygotowaniem danych dla potrzeb formularza i jego wypełnieniu. Uzyskana informacja będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z uproszczeniem i ograniczeniem obowiązków sprawozdawczych.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania

Przez czas przygotowania danych należy rozumieć czas przepracowany przez respondenta (w minutach) w związku z:

  • koniecznoscią przygotowania Państwa dokumentacji wewnętrznej, z której będą pochodzić dane do wypełnienia sprawozdania;
  • wykonywaniem dodatkowych przeliczeń danych pozyskanych bezpośrednio z Państwa ewidencji wewnętrznej;
  • opracowaniem danych według przekrojów wymaganych dla potrzeb sprawozdania

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania.

Sprawozdanie o warunkach pracy za 2022 r.

Objaśnienia do formularza Z-10

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Statystyczna karta wypadku Z-KW 2023

Statystyczna karta wypadku Z-KW 2023

Nowe statystyczne karty wypadku z datą zdarzenia 2023 należy wprowadzać z

Next
Badania do celów sanitarnych

Badania do celów sanitarnych

Pracownicy podejmujący lub wykonujący prace, przy których istnieje możliwość

You May Also Like