Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu

Przepisy o równym traktowaniu w pracy są stosowane w różnych krajach na świecie, w tym w Polsce. W Polsce kluczowe przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu zawarte są w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie przed szkodami oraz w niektórych innych ustawach, w tym jak Kodeks pracy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom, pracodawca nie może dyskryminować pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, narodowość, religię, kryterium polityczne, przynależność związkową, pochodzenie społeczne, majątek, wykształcenie, stan zdrowia, w ramach urlopu macierzyńskiego.

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia równego traktowania pracowników, w zakresie zatrudnienia, wynagradzania, szkoleń, awansów oraz innych korzyści związanych z zatrudnieniem. Pracodawcy mają również chronicznych pracowników przed dyskryminacją ze strony innych pracowników lub osób powszechnych.

W przypadku naruszenia przepisów o równym traktowaniu pracownika, pracownika lub kandydata do pracy można złożyć skargę do sądu pracy lub do Rzecznika Praw Obywatelskich. W przypadku ochrony przed sądem lub Rzecznikiem Praw Obywatelskich można nałożyć na pracodawcę kary finansowej oraz nakazać podjęcie działań na celu zniesienia kary.

Podstawowe zasady prawa pracy

Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią przepisów o równym traktowaniu  w zatrudnieniu (art. 112 i 113 oraz Rozdział IIa Działu Pierwszego Kodeksu Pracy),  co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Równe traktowanie

Równe traktowanie w zatrudnieniu na zasadzie, która mówi, że wszyscy pracownicy powinni być traktowani w taki sam sposób, zgodnie z ich płcią, wiekiem, orientacją, niepełnosprawnością lub innymi cechami osobowymi.

Równe traktowanie w zatrudnieniu jest ważne dla zapewnienia uczciwych i sprawiedliwych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Dzięki temu pracownicy mogą mieć dostęp do stanowisk pracy, wynagrodzeń, szkoleń, awansów i innych korzyści związanych z pracą.

W celu zapewnienia równego traktowania w miejscu pracy, w wielu miejscach stosuje się przepisy prawne, które zabraniają kary w miejscu pracy. Na przykład w Polsce istnieje ustawa o równym traktowaniu z dnia 3 grudnia 2010 r., która określa zakres ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu.

Właściciele firmy i opiekunowie powinni stosować równe zasady traktowania w zatrudnieniu, dbając o to, aby ich firma była zakazem od kary. Powinni oni również wdrażać zasady i procedury, które są zgodne, że wszyscy pracownicy są traktowani równo i sprawiedliwie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.);
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Badania do celów sanitarnych

Badania do celów sanitarnych

Pracownicy podejmujący lub wykonujący prace, przy których istnieje możliwość

Next
Przeciwpożarowy zbiornik wody

Przeciwpożarowy zbiornik wody

Przeciwpożarowy zbiornik wody to specjalny zbiornik wodny, który jest