Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Osoby, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo uprawnionego członka rodziny osoby zmarłej spełniającego określone warunki może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kogo dotyczy?

Osób, które w pracy w wyniku choroby lub wypadku mają styczność ze stałym, lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, lub jest to członek osoby zmarłej, który spełnia określone wymogi takie jak: 

 • jest to małżonek lub małżonka; 
 • są to dzieci, nad którymi opiekę prawnie sprawuje jeden z małżonków;
 • przyjęcie wnuków po śmierci jego rodziców lub odgrywanie roki rodzica zastępczego do momentu kiedy dzieci nie osiągną pełnoletności; 
 • rodziców osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Wniosek dzięki, któremu będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie. 
 • Zaświadczenie, które mówi o naszym stanie zdrowia. Certyfikuje się je oznaczeniem OL-9. Dokument ten zawiera następujące informacje: przebieg procesu leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji, lecz papier ten musi być wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o odszkodowanie. 
 • Protokół mówiący o tym, jakie były przyczyny oraz okoliczności wypadku podczas wykonywania danej pracy. Musi on być sporządzony przez pracodawcę. Możemy dostarczyć także alternatywnie kartę wypadku.
 • Prawomocny wyrok sądu pracy.
 • Państwowy inspektor sanitarny na podstawie badań musi wydać nam decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej. 
 • Dokumenty, które są potrzebne do uzyskania odszkodowania po osobie zmarłej. 
 • Dokument potwierdzający datę urodzenia oraz datę zgonu osoby, po której mamy dostać odszkodowanie.
 • Dokument świadczący o tym, że nasz stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą jest wysoki. 
 • Jeśli o odszkodowanie ubiega się wdowa lub wdowiec to potrzebny będzie dodatkowo odpis skróconego aktu małżeństwa, zaświadczenie mówiące o aktualnym stanie zdrowia dziecka, które musi być wystawione przez lekarza. 
 • Jeśli nasze dziecko ma ukończone 16 lat to będziemy potrzebować zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach szkolnych 
 • Dokument mówiący o tym kto i na jakich zasadach płacił lub płaci alimenty. Musi być on wystawiony na podstawie wyroku wydanego przez sąd lub ugody odnoszącej się do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, czy ojczyma. 

Kiedy należy złożyć dokumenty?

 • Po okresie leczenia i rehabilitacji
 • W przypadku, kiedy jest to jednorazowe odszkodowanie po osobie zmarłej to wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie.  

Gdzie oraz w jaki sposób trzeba złożyć dokumenty?

 • Wniosek składany jest za pośrednictwem płatnika składek
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o odszkodowanie pracuje za granicą to na podstawie umowy uaktywniającej lub umowy likwidacji zakładu pracy wniosek powinien być złożony: Osobiście, lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS. Wiosek można wysłać pocztą lub dostarczyć go do odpowiedniego okienka osobiście. 

Jak i w jaki sposób ZUZ załatwi sprawę

Wniosek rozpatrywany jest przez te same osoby, które odpowiedzialne są za świadczenia rentowe. Natomiast przyznanie lub odmowa jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie kwoty, jaka zostanie wypłacona  ogłaszane jest w ZUSie. 

Decyzja musi być wydana w ciągu 14 dni od dnia w którym: 

 • Zostaną wyjaśnione okoliczności wypadku wymagane do wydania decyzji
 • Jeśli  w wyniku wydanej dedycji została ustalona prawnie wysokość odszkodowania to wypłata musi trafić na określone konto w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.  

Państwowy inspektor sanitarny na podstawie badań musi wydać nam decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej. 

Dokumenty, które są potrzebne do uzyskania odszkodowania po osobie zmarłej. 

Dokument potwierdzający datę urodzenia oraz datę zgonu osoby, po której mamy dostać odszkodowanie.

Dokument świadczący o tym, że nasz stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą jest wysoki. 

Jeśli o odszkodowanie ubiega się wdowa lub wdowiec to potrzebny będzie dodatkowo odpis skróconego aktu małżeństwa, zaświadczenie mówiące o aktualnym stanie zdrowia dziecka, które musi być wystawione przez lekarza. 

Jeśli nasze dziecko ma ukończone 16 lat to będziemy potrzebować zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach szkolnych 

Dokument mówiący o tym kto i na jakich zasadach płacił lub płaci alimenty. Musi być on wystawiony na podstawie wyroku wydanego przez sąd lub ugody odnoszącej się do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, czy ojczyma. 

Czy można się odwołać?

Od wydanej decyzji jeśli się z nią nie zgadzamy możemy się odwołać. Odwołanie należy złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w ZUSie, który kieruje sprawę do sądu. Za postępowanie odwoławcze nie ponosi się kosztów. 

Dodatkowe informacje

Z jednorazowego odszkodowania nie będziemy mogli skorzystać, gdy:

 • Podczas pracy doszło do ewidentnego umyślnego naruszenia przepisów bhp 
 • Praca była wykonywana w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających

Powyższe powody nie obowiązują w przypadku śmierci 

Wysokość odszkodowania, jaką dostaniemy zależna jest od stopnia niepełnosprawności naszego organizmu i wynosi ona 20%  miesięcznego wynagrodzenia osoby poszkodowanej, lecz kwota ta może wzrosnąć gdy:

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawności organizmu i wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Większą stawkę w formie odszkodowania uzyskać mogą:

 • Osoby prowadzące działalność pozarolniczą
 • Duchowi, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenie. 

Prawo do jednorazowego odszkodowania przedawnia się w momencie, gdy kwota nie trafi na podane konto w przeciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku i uzyskania decyzji. 

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie

Karta usługi

Podtawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie

Jako pracodawca nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego

Next
Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej

You May Also Like